Robert Prosser
Mercedes Spannagel
Lucia Leidenfrost
Margret Kreidl
Christoph Hein
Steffen Mensching
Bettina Gärtner
Jakob Kraner
Luca Manuel Kieser
Robert Schindel
Marie Luise Lehner
Ronald Pohl
Hanno Millesi
Simone Hirth
Marion Steinfellner
Herbert J. Wimmer
Waltraud Haas
Rudolf Lasselsberger
Lucas Cejpek
David Fuchs
Peter Paul Wiplinger
Karl Wagner
Angela Krauß
Antonio Fian
Hansi Linthaler
Karin Fleischanderl
Herbert Herzmann
Tomer Gardi
Mark Kanak
Ruth Beckermann
Franz Schuh
 

Fliedl Konstanze

Konstanze Fliedl, geb. 1955 in Linz, Literaturwissenschaftlerin in Wien. Zuletzt erschienen: (Hg. m. Friedbert Aspetsberger) Geschlechter. Innsbruck 2001; (Hg. mit Christa Gürtler) Elfriede Gerstl. Graz 2001; (Hg.) Arthur Schnitzler: Lieutenant Gustl. Stuttgart 2002.

kolik 18